Navigácia

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2018/2019 (externé - diaľkové štúdium) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_2018/19 (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium) Kritéria: PRIJÍMACIE KONANIE_7518 Q_2018/19 (externé - pomaturitné špecializačné štúdium)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ)

Kód školy: 687204

ODBOR: 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

TAL_Prijímacie skúšky_4.4_VÝSLEDKY.pdf

 

Celkový počet prijatých žiakov: 16

Dĺžka vzdelávania: 4 roky

Odbor je určený: pre absolventov ZŠ (dievčatá a chlapci)

Podmienky na prijatie do odboru:   

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
 • preukázanie požadovaných vstupných zručností a predpokladov formou talentovej prijímacej skúšky


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:   

v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti zriaďovateľa – samosprávy (obce a VUC), sociálnych zariadeniach.

Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ

 

Termín skúšky: 27. marec 2018 od 9:00 (streda)

Počet voľných miest: 16

 

                                       KRITERIA_PRE_TAL._PRIJIMACIE_SKUSKY_2018.pdf

Podmienky prijatia

1. Na prijímacie konanie bude žiak zaradený len s platným osvedčením o telesnej zdatnosti (lekárske potvrdenie).

2. Prijímacieho konania sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý:
    a) bol oslobodený od telesnej výchovy v 5. až 9. ročníku ZŠ
    b) má logopédom potvrdenú výraznú rečovú vadu alebo chybu výslovnosti
    c) má lekárom stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú diagnózu (skolióza, epilepsia atď.)

3. Žiak vyhovel podmienkam prijímacieho konania:

    a) ak z talentovej skúšky dosiahne 54 a viac bodov

    b) a v žiadnej zložke nedosiahol menej ako je stanovený minimálny počet bodov

4. Po úspešnom vykonaní talentových skúšok, budú žiaci prijatí bez písomných prijímacích skúšok na  základe prospechu zo ZŠ z profilových predmetov (slovenský jazyk a lit., cudzí jazyk, prírodopis) a na  základe úspešnosti z „TESTOVANIE 9“.Talentová prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:

Zohľadňujú sa umiestnenia žiakov vo výtvarných, športových, speváckych, hudobných a recitačných súťažiach (priniesť hodnoverný doklad!)

1. Hudobná výchova                   počet bodov:          min.11 max.20
 

Pripraviť si zoznam 5 piesní, ktoré vie uchádzač/ka zaspievať, možnosť prinesť si vlastný hudobný nástroj 

         A. Prednes najmenej dvoch piesní z pripraveného zoznamu

        B. Rytmické a intonačné cvičenia (stupnice, vytlieskávanie a podobne)

Hodnotia sa: hlasové a intonačné schopnosti, rytmické cítenie, hudobná pamäť, hudobný sluch


  2. Výtvarná výchova                 počet bodov:            min.16 max.30

 

Pomôcky zabezpečí škola, na ktorej bude prebiehať prijímacie konanie. Obsah skúšky tvorí práca, ktorá preverí fantáziu, predstavivosť, farebné cítenie, schopnosť nakresliť a namaľovať videné predmety.

VOĽNÁ TÉMA resp. ZÁTIŠIE: formát A3 technika: kresba, tempera, suchý, mastný pastel, kombinovaná technika                                   
    A. ZÁTIŠIE - formát A3 technika: ceruzka, uhlík alebo rudka
    B. VOĽNÁ TÉMA - formát A3 technika: akvarel, tempera alebo kombinovaná technika


3. Telesná výchova                   počet bodov:             min.11 max.20
    

(je potrebné priniesť si cvičebný úbor na telesnú výchovu a vhodnú obuv) 

 1. Gymnastická zostava podľa vlastného výberu (nepovinné odporúčané cviky - kotúľ vpred - kotúľ vzad, stoj na rukách, hlave, premet bokom...)
 2. Skok do diaľky z miesta
 3. Športové hry v prípade priaznivého počasia:
 •    VOLEJBAL – odrážanie lopty prstami, odrážanie lopty bagrom, podanie
 •    BASKETBAL – vedenie lopty, dvojtakt, streľba na kôš
4. Jazyková výchova                počet bodov:               min.16 max.30

      A. Prednes/ dramatizácia vopred pripraveného umeleckého textu vhodné pre MŠ, ŠKD (próza, poézia).

      B. Improvizačné, tvorivé a komunikačné schopnosti (vymyslieť krátky príbeh) 

 

Maximálny možný počet dosiahnutých bodov je 100.

21. marca 2018, Košice                                                                               Ing. Alexej MOLČANYI

                                                                                                                            riaditeľ školy

 

POZOR - 2. KOLO !!! 

zasielať žiadosti/ prihlášky do 14.06.2017

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (ekonom. odd.)

  +421 917 506690

Fotogaléria