Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
biológia BIO
biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
dejepis DEJ
ekológia EKL
etická výchova ETV
geografia GEG
hra na hudobný nástroj HNN
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
manažment a marketing sociálnej práce MMS
matematika MAT
metodika edukačných činností ECM
metodika hudobnej výchovy MHU
metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
metodika výtvarnej výchovy MVR
metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVW
metódy sociálnej práce MSP
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
ochrana života a zdravia OZO
pedagogika PED
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
prax PRAX
psychológia PSY
riadenie záujmovej činnosti RZC
rómske reálie RRE
rómsky jazyk a literatúra ROL
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z rómskeho jazyka RMS
seminár z ruského jazyka SUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna pedagogika SCG
sociálno-právna ochrana SCR
sociálno-psychologický výcvik SCV
sociológia SOC
špeciálna pedagogika SPP
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova s metodikou TVM
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória mimovládnych organizácií TMV
tvorivá dramatika TDA
základy školského manažmentu ZOU

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria