Navigácia

Psychológia

O predmete

Psychológia 

 

Významný americký psychológ William James povedal: 

"Umenie byť múdrym spočíva v umení viedieť, čomu venovať pozornosť"

Slovo psycológia sa skladá z dvoch gréckych slov: psyché (duša) logos (slovo, reč, veda). Psychológia je teda veda o duši. Psychológia ako veda sa za posledných 100 rokov rozvinula do takej miery, že je potrebné hovoriť o systéme psychologických vied. Systém je usporiadanie relevantných prvkov do fungujúceho celku, pričom jeho jednotlivé súčasti spolu vzájomne súvisia. Tak je to aj s jednotlivými psychologickými disciplínami. Na predmete Psychológia sa žiaci oboznamujú predovšetkým so základnými psychologickými disciplínami: Psychológia osobnosti, Vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Patopsychológia. 

V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú s predmetom psychológie a základnými pojmami ako sú: OSOBNOSŤ, PSYCHIKA, VEDOMIE, NEVEDOMIE, PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY (vnímanie, pamäť,  pozornosť,predstavy a fantázia, myslenie, reč, emócie, vôľa, ..) Vedeli ste, že existuje viac ako 150 definícií osobnosti. Jedna z nich hovorí, že "Osobnosť je celok ľudských psychických a fyzických vlastností, ktorá má svoj charakteristický ráz tvoriaci istý typ a zároveň je celkom jedinečným a neopakovateľným" (Vymětal, 1999).

V druhom ročníku sa žiaci oboznamujú s Vývinou psychológiou, ktorá sa zaoberá osobnosťou a jej zmenami od počatia ž po smrť. Jej  cieľom je porozumieť mechanizmom a zákonitostiam zmien v osobnosti, ktoré prebiehajú pod vplyvom času. 

V treťom ročníku sa žiaci oboznamujú so Sociálnou psychológiou. Je to veda, ktorá študuje sociálne postoje, oi, správanie sa človeka v spoločnosti, interakcie medzi indivíduami, psychologické aspekty medziľudských interakcií atď. 

štvrtom ročníku sa žiaci oboznamujú s  Patopsychológiou, ktorá skúma chorobné zmeny v duševnom živote. 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria