Navigácia

Stránky predmetovej komisie metódy sociálnej práce

O predmete Metódy sociálnej práce

Predmet Metódy sociálnej práce

Hlavným poslaním predmetu Metódy sociálnej práce je príprava žiakov na osvojenie si základov metodiky sociálnej práce s jednotlivcom, so skupinou a s komunitou. Cieľ predmetu sa realizuje v dvoch ročníkoch.

V treťom ročníku sú žiaci oboznámení s metodikou sociálnej práce s jednotlivcom, štvrtý ročník je zameraný na metodiku sociálnej práce so skupinou, s jednotlivými cieľovými skupinami klientov a následne s jednotlivými druhmi a metódami komunitnej sociálnej práce.

Výučba predmetu smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:

 • nadviazať kontakt s klientom a viesť s ním rozhovor,
 • pochopiť sociálnu situáciu klienta v celom jej kontexte a v širších súvislostiach, akceptovať jeho potreby,
 • osvojiť si zručnosti vyplývajúce z konkrétnych prístupov a metód práce s klientom,
 • vidieť súvislosti medzi vlastným osobnostným rastom a rolou sociálneho pracovníka,
 • vidieť súvislosti medzi výkonom profesie a zámermi sociálnej politiky štátu,
 • spájať zručnosti a vedomosti z medzipredmetových vzťahov,
 • dosiahnuť vyššiu úroveň právneho vedomia,
 • zlepšovať a vytvárať nové metódy a techniky pomoci pre klienta,
 • eliminovať nežiaduce prejavy, hlavne predsudky pri práci s klientom,
 • ctiť si svoju profesiu, spolupracovať v tíme pracovníkov, aj s pracovníkmi iných inštitúcií,
 • pomenovať a popísať obsah a spôsob práce existujúcich zariadení,
 • ovládať princípy celoživotného vzdelávania a osobnostného rastu,
 • orientovať sa v odbornej literatúre a elektronických médiách.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria