Navigácia

Projekt NF Spoločne za zmenu

Výsledky projektu

„Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ – „Education of Roma, on Roma and for Roma“

 

Všetky akcie, aké na našej škole prebiehali súbežne s projektom, sa dajú klasifikovať ako tie, ktoré svojim obsahom prispeli k šíreniu povedomia verejnosti o podpore z EEA grants, Norway grants a Úradu vlády. Na každom z podujatí bola o projekte zmienka a každé z nich súviselo s cieľom projektu, t.j. implementácia inovatívnych metód vo vzdelávaní v rámci výučby rómskych reálií a rómskeho jazyka, aj keď nepriamo. Už len samotný fakt, že sa podujatí zúčastňovali naši rómski žiaci, ktorí majú v kurikule svojej výučby zmienené predmety, by mal byť oprávňujúci k tomu, že Úrad vlády ho bude akceptovať ako súčasť úsilia našich pedagógov podporovať vzdelávanie v rómskom jazyku a obohacovanie vedomostí v oblasti rómskych reálií. 

V prvom rade naši študenti absolvovali plavecký výcvik, ktorý by bez podpory z EEA grantov nebol uskutočniteľný. Plavecký výcvik majú v kurikule ako žiaci v odbore sociálny pracovník, tak aj tí, ktorí študujú za učiteľov a vychovávateľov v MŠ.

Našim ďalším cieľom bolo zakomponovanie inovatívnych metód do výučby rómskeho jazyka a reálií. Aby sme naplnili tento zámer, okrem využívania IKT prostriedkov, na ktoré sme v rámci podpory z EEA nakúpili, sa na škole uskutočnila séria besied s rómskymi aktivistami a ľuďmi rómskej národnosti, ktorí našich žiakov motivovali k väčšej usilovnosti v štúdiu a zdôrazňovali potrebu vzdelávania, aj v ich rodnej reči, čo prispeje k povzbudeniu ich sebavedomia a hrdosti na ich pôvod. Okrem toho sa naši žiaci nedávno vrátili z exkurzie do poľského Osvienčimu, kde mali možnosť navštíviť Pavilón 13, v ktorom je zhromaždený dokumentačný materiál z obdobia rómskeho porojamos. O ňom sa učia na hodinách rómskych reálií.

V rámci neformálneho vzdelávania žiaci podstúpili sériu prednášok pod názvom Živé knihy alebo Nesúď knihu podľa obalu, čo bolo podujatie, na ktorom rómski aktivisti rozvíjali úvahy o potrebe zachovania a rozvoja ich rómskej identity, najmä prostredníctvom vzdelania, aj v ich rodnom  jazyku. Naši žiaci boli aktívnymi účastníkmi podujatia, na ktorom odzneli aj ich pochvalné slová o tom, že aj na základe podpory ich projektu sa mali možnosť zúčastniť akcií, na aké by sa bez finančnej podpory z grantu inak nedostali. 

Medzi ďalšie aktivity patria:  

· Cena Nadácie Orange: škola získala mimoriadne ocenenie spomedzi vzdelávacích inštitúcií. V priebehu nominácie sa pani riaditeľka zúčastnila výberového procesu, na ktorom formou prezentácie predstavovala školu a všetky projekty, do akých je škola zapojená, vrátane samozrejme EEA a NG. 

· SOČ /Stredoškolská odborná činnosť/: naši žiaci postúpili do krajského kola s prácou, ktorej obsahom boli mimoškolské aktivity a projekty.

· Lyžiarsky výcvikový kurz: na ktorom vznikol o.i. krátky dokument, v ktorom sa pani riaditeľka zmienila aj o projekte a jeho podpore školy.

· Maratón listov: na ktorom sa deti usilovali o preklady listov do rómskeho jazyka, aby si tým overili svoje znalosti z oblasti jazyka.

· Pro Educo: výstava stredných škôl, na ktorej bola verejnosť informovaná o projekte a jeho výsledkoch.

·  Literárne súťaže a súťaže v písaní esejí, aj v rómskom jazyku

· Dobročinné akcie: Biela pastelka a Deň nezábudiek /Liga duševného zdravia/...

Rodičovské združenia a združenia priateľov školy, kde bola rodičom predstavená prezentácia o projekte so všetkými informáciami o jeho priebehu a výsledkoch.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria