Navigácia

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2018/2019 (externé - diaľkové štúdium) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_2018/19 (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium) Kritéria: PRIJÍMACIE KONANIE_7518 Q_2018/19 (externé - pomaturitné špecializačné štúdium)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2018/2019 (externé - diaľkové štúdium)

 

ODBOR: 7661 M  sociálno-výchovný pracovník

 

Termín II. kola prijímacieho konania:  24.08.2018 o 09:30

 

 

 Výsledková_listina_PS_ext_froma_7661M_1.kolo

 

 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 33
Dĺžka vzdelávania a forma štúdia: 4 roky - diaľková forma
Spôsob ukončenia štúdia: 

maturitná skúška: SJL, CUDZÍ JAZYK, TČOZ a PČOZ

Poskytnutý stupeň vzdelania:

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: 

v profesiách a na pracovných pozíciách súvisiacich s poskytovaním

sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch štátnej správy, 

samosprávy, v neštátnych subjektoch, zariadeniach sociálnych služieb

ako aj komunitní pracovníci.   

Nadväzná odborná príprava:  štúdium na VŠ

        Počet prijatých uchádzačov: 11                                                            Počet voľných miest: 22* 

*počet voľných miest závisí aj od počtu zapísaných žiakov z I. kola.

Výsledky_prijímacích_skúšok_2.kolo_7661M_ext(1).pdf

 

Forma štúdia: diaľková pre absolventov ZŠ (počet evidovaných prihlášok:  )

 

 

Prihlášky zasielajte do 08.08.2018 na adresu školy :

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Požiarnická 1

040 01 Košice

 

Prihlášky musia obsahovať:

žiadosť o štúdium (nie je nutné vypĺnať PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE, ktorá je určená žiakom denného štúdia)

vysvedčenie o ukončení posledného ročníka ZŠ, resp. vysvedčenie o absolvovaní kurzu  na získanie základného vzdelania (výpis z katalógového listu, ani iný druh potvrdenia o ukončení štúdia neakceptujeme)

kontaktné údaje (platná adresa, telefónne číslo, e-mail)

Budeme radi, ak mám tento rok skúšobne vyplníte aj elektronickú prihlášku, čo umožní našu rýchlejšiu komunikáciu, ďakujeme 

elektronická prihláška.

Žiaci budú prijatí na základe písomných prijímacích skúšok, ústneho pohovoru a výsledkov zo ZŠ.

 

Prijímacia skúška pozostáva z predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra – gramatické cvičenia (písanie y-ý, í-i, e-ä), morfológia (slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, číslovky, slovesá), skloňovanie,

Biológia – test z tematických celkov: človek a jeho telo, zdravie a život človeka. 

 

     

24. august  (piatok) 2017 o 9:30 

 

 

 

  V prípade, že žiak nebol úspešný v 1. kole, môže sa na základe žiadosti zúčastniť 2. kola.

 

 

21. jún (streda) o 9:00

 

Výsledky_prijímacích_skúšok_7661M_1.kolo_2017_18.pdf

 

 

             

Výsledková listina II. kola

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria