Navigácia

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2018/2019 (externé - diaľkové štúdium) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_2018/19 (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium) Kritéria: PRIJÍMACIE KONANIE_7518 Q_2018/19 (externé - pomaturitné špecializačné štúdium)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_2018/19 (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium)

 Vytlačte si prihlaska_na_pomaturitne.pdf                                   Elektronické prihlášky pustené, pre druhé kolo!

ODBOR: 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Výsledky I. kola talentových skúšok tu Prijimacky_20_06_2018.pdf

Výsledky II. kola talentových skúšok tu Vysledkova_listina_PS_externa_froma_PMS._2kolo.pdf

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 48
Dĺžka vzdelávania a forma štúdia: 2 roky - večerná forma
Spôsob ukončenia štúdia: 

maturitná skúška  (TČOZ a PČOZ)

Poskytnutý stupeň vzdelania:

ISCED 4A - pomaturitné kvalifikačné štúdium

Pracovné uplatnenie absolventa: 

kvalifikovaný pracovník pre prácu v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Nadväzná odborná príprava:  štúdium na VŠ

 

                        Počet prijatých uchádzačov: 40                                                            Počet voľných miest: 8* 

*počet voľných miest závisí aj od počtu zapísaných žiakov z I. kola.

Prihlášky pre druhé kolo zasielajte do 08.08.2018 na adresu školy:

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Požiarnická 1

040 01 Košice

*Pre naplnený stav sa 2. kolo nekoná!

Prihlášky musia obsahovať (pošlite poštou):

PRIHLÁŠKU resp. žiadosť o štúdium, lekárske potrvdenie (súčasť prihlášky) kontakt (platná adresa, telefónne číslo, e-mail) maturitné vysvedčenie (kópia diplomu pre uvádzanie Vášho titulu/ samotný diplom nepostačuje musí byť aj maturitné vysvedčenie) vyplňte aj elektronickú prihlášku.

Podmienky na prijatie do odboru:  

 • úspešné ukončenie SŠ maturitnou skúškou
 • preukázanie požadovaných vstupných zručností a predpokladov úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky

 

 

Termín talentovej prijímacej skúšky (II.kolo):                 

24.08.2018 o 12:00

 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA:

1.  Na prijímacie konanie bude žiak zaradený len s platným osvedčením o telesnej zdatnosti (potvrdenie od lekára).

 

2.  Prijímacieho konania sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý:

a)     bol oslobodený od telesnej výchovy počas SŠ

b)     má logopédom  potvrdenú výraznú rečovú vadu alebo chybu výslovnosti

c)     má lekárom stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú diagnózu (skolióza, epilepsia atď.)

 

3.   Žiak vyhovel podmienkam prijímacieho konania:          

a)    ak talentovej skúšky dosiahne  54 a viac bodov

b)    a v žiadnom predmete nedosiahol menej ako je stanovený minimálny počet bodov

 

4.  Po úspešnom zvládnutí talentových skúšok, budú žiaci prijatí bez písomných prijímacích skúšok a na základe ústneho pohovoru

 

TALENTOVÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA:

POZOR ZMENA! Na základe Dodatku č.1 k ŠVP pre OVP študijných odborov 76 učiteľstvo, platnosť od 1. septembra 2014

 Zohľadňujú sa umiestnenia žiakov vo výtvarných, športových, speváckych, hudobných a recitačných súťažiach (priniesť hodnoverný doklad!). Prísť vo vhodnom oblečení a obuvi (športovo). 

 

1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA                      počet bodov:   min.16           max.30

Priniesť si vlastné pomôcky, niektoré zabezpečí škola, na ktorej bude prebiehať prijímacie konanie

Obsah skúšky tvorí práca, ktorá preverí fantáziu, predstavivosť, farebné cítenie, schopnosť nakresliť a namaľovať videné predmety.

VOĽNÁ TÉMA respektíve ZÁTIŠIE: formát A3 technika: kresba, tempera, suchý, mastný pastel alebo kombinovaná technika

 

2. TELESNÁ VÝCHOVA                        počet bodov:   min.11           max.20

(športové oblečenie a vhodná obuv)

 1. Gymnastická zostava podľa vlastného výberu (nepovinné odporúčané cviky - kotúľ vpred - kotúľ vzad, stoj na rukách, hlave - premet bokom...)
 2. Skok do diaľky z miesta
 3. Športové hry v prípade priaznivého počasia:  volejbal– odrážanie lopty prstami, odrážanie lopty bagrom, podanie basketbal – vedenie lopty, dvojtakt, streľba na kôš

 

3. JAZYKOVÁ VÝCHOVA                   počet bodov:   min.16             max.30

A. Prednes/ dramatizácia vopred pripraveného umeleckého textu vhodné pre MŠ, ŠKD (próza, poézia).

B. Improvizačné, tvorivé a komunikačné schopnosti (vymyslieť krátky príbeh na danú tému) 

 

4. HUDOBNÁ VÝCHOVA                   počet bodov:   min.11              max.20

Pripraviť si zoznam 5 piesní, ktoré vie uchádzač/ka zaspievať, možnosť prinesť si vlastný hudobný nástroj (nie je podmienkou)

         A. Prednes najmenej dvoch piesní z pripraveného zoznamu

         B. Rytmické a intonačné cvičenia (stupnice, vytlieskávanie a podobne)

 Hodnotia sa: hlasové a intonačné schopnosti, rytmické cítenie, hudobná pamäť, hudobný sluch

 

Maximálny možný počet dosiahnutých bodov je 100.

 

 

31.01.2018, Košice                                                                                      Mgr. Irena ADAMOVÁ

  riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (ekonom. odd.)

  +421 917 506690

Fotogaléria