Navigácia

Oznamy_externé štúdium

Diaľkové štúdium 7661 M sociálno-výchovný pracovník

 
20.04.2018 DIDAKTICKÝ TEST Z PREDMETU BSZ, III.C - z učebných materiálov: bakteriálne ochorenia, mykotické a parazitárne ochorenia, Hygiena práce a zdravotná starostlivosť.
 
 
 
13.04. 2018:
IV. C - MAT - Školská písomná práca z Matematiky (viď informačný list predmetu)
IV. C - PSY - Písomná previerka (viď informačný list predmetu)
III. C - PSY - Didaktický test (Postoje, Náročné životné situácie - stres, frustrácia)
 
OZNAM IV.C
9.3.2018 posledné pokyny k EČ a PFIČ MS 2018 o 12:30. Účasť nutná.

19.01.2018 - IV.C didaktický test Psychopatológia

19.01.2018 - III.C didaktický test z predmetu BSZ (Hygiena úvod aj vírusové ochorenia)

12.01.2018 - III. C - Školská písomná práca z matematiky

12.01.2018 - IV. C - Školská písomná práca z matematiky

12.1.2018 - III.C test z predmetu sociálno - právna ochrana (Sociálna politika, Rodinná politika)

Písomka sociológia  - (Metódy sociologického výskumu), Písomka metódy sociálnej práce (Rodinná terapia), 08.12.2017

OZNAM:
24. 11. 2017 - III.C Didaktický test z tematických celkov: Predmet sociálnej psychológie, Osobnosť z hľadiska sociálnej psychológie, Socializácia osobnosti
OZNAM 13.10.2017
BSZ: III.C didaktický test (s možnosťou výberu odpovedí) z tematického celku GENETIKA
Oznam - 6.10.2017
III.C - test zo sociológie (Životný cyklus človeka)
          test z Metód sociálnej práce (Základné pojmy sociálnej práce)
IV.C - test zo sociológie (Sociologický výskum - učivo po metódy výskumu)

Šimková

IV.C: V piatok na hodine biológie skúšanie NEBUDE! Vladová

 

 

Zápis a začiatok vyučovania, 8.9.2017 (piatok) o 13:00

Žiak bude zapísaný do ďalšieho ročníka a bude mu vydané potvrdenie o štúdiu, len pokiaľ má vyrovnané záväzky voči škole za šk. rok 2016/2017 a uhradí zápisné a školné na školský rok 2017/2018 (len v prípade hmotnej núdze, životného minima, možnosť splátok).

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE PRE KONČIACE ROČNÍKY (IV.C, IV.A):

Podľa § 74 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO:

Diaľkové štúdium je možné len v odbore
7661M
sociálno-výchovný pracovník

pre absolventov základnej školy, ukončuje sa Maturitnou skúškou.


Pre bližšie informácie naštívte našu web stránku pre diaľkových študentov:


POKYNY


spark-ke.sk

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria