Navigácia

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2017/2018 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2017/2018 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2017/2018 (externé - diaľkové štúdium) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_ (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium) Kritéria: PRIJÍMACIE KONANIE_7518 Q (externé - pomaturitné špecializačné štúdium)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2017/2018 denné štúdium (absolventi ZŠ)

Kód školy: 687204


            V zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2017/2018 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory.

 

POZOR

zasielať žiadosti/ prihášky do __.__.2018

Odbory:          

7661 M sociálno-výchovný pracovník

 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo * talentové príjímacie skúšky

NOVÝ ODBOR: 7670 M pedagogický asistent

 

 

 

ODBOR: 7661 M sociálno-výchovný pracovník

 

Výsledková_listina__1.kolo_7661M_2017.pdf

Forma štúdia: denná

Celkový počet prijatých žiakov: 

Dĺžka vzdelávania: 4 roky

Odbor je určený: pre absolventov ZŠ (dievčatá a chlapci)

Podmienky na prijatie do odboru:   

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:   v profesiách a na pracovných pozíciách súvisiacich s poskytovaním sociálnej a výchovnej                                                                starostlivosti klientom v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch,                                                                    zariadeniach sociálnych služieb ako aj komunitní pracovníci.

 


Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ

 

Prijímacia skúška pre odbor 7661 M pozostáva z predmetov :

Slovenský jazyk – gramatické cvičenia (písanie y-ý, í-i, e-ä), morfológia (slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, číslovky, slovesá), skloňovanie,

Biológia – test z tematických celkov: človek a jeho telo, zdravie a život človeka. 

 

Termín prijímacích skúšok pre odbor 7661 M:

2. kolo                        20.06.2017 o 9:00

Počet voľných miest:                            7

 

1.kolo  Výsledková listina prvého kola na šk. rok 2016/17

1.            termín:   14. máj 2018 (pondelok)

2.            termín:   17. máj 2018  (štvrtok)

Prijímacia skúška pre odbor 7649 M  podmienkou prijatia je úspešné vykonania talentovej prijímacej škúšky.

 

Pri prijatí žiakov na štúdium sa zároveň zohľadňujú:

 • prospech zo ZŠ z profilových predmetov pre daný odbor (slovenský jazyk a lit., cudzí jazyk, prírodopis ),
 • úspešnosť/ výsledky žiaka na celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ „TESTOVANIE 9“.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Irena ADAMOVÁ

                                                                                                                riaditeľka SPARK

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria