Navigácia

MS PČOZ 2017 Konzultanti_7661M MS PČOZ 2017 - Pomaturitné štúdium odbor: 7649 N Konzultanti_7649N

 

KONEČNÝ TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE - DO 9. MÁJA 2017

(po tomto termíne už práce nebudú prijaté!)

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2016/ 2017

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

1_sablona_7661_M_PCOZ_MS_17.doc

Názov témy č. 1

Vzdelanie v hodnotovom systéme adolescentov

Zadanie:

       Absolvent odboru sociálno-výchovný pracovník vykonáva odborné činnosti nielen v oblasti sociálnej práce, ale aj v oblastiach výchovy vo voľnom čase a edukácie. V rámci svojej profesie má možnosť vplývať na formovanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej, senzomotorickej, čo vyžaduje odborné vedomosti a praktické zručnosti. Nevyhnutnou súčasťou práce v pomáhajúcich profesiách sú aj osobnostné predpoklady jedinca: empatický prístup, aktívne počúvanie, prosociálne správanie a pozitívna motivácia potencionálnych klientov. Ďalšími charakteristikami absolventa sú - flexibilita, schopnosť analyzovať a vyhodnocovať rôzne situácie a navrhovať efektívne postupy a riešenia. Absolvent je schopný získavať, spracovávať a interpretovať údaje rôzneho druhu s využitím rôznych metód a IKT.

    Vašou úlohou v rámci zadania je vytvoriť a vyhodnotiť dotazník pre ľubovoľne zvolenú skupinu adolescentov s cieľom zostavenia ich hodnotového systému a špecifikáciou postoja adolescentov ku vzdelaniu. Na základe získaných výsledkov a analýzy zároveň navrhnúť motivačné činitele pre vami zvolenú skupinu.

 

Úlohy:

 1. Vymedzte základné pojmy: vzdelanie, edukácia, životný štýl, hodnotový systém.
 2. Načrtnite systém vzdelávania v SR formou diagramu – hierarchická štruktúra.
 3. Vyberte si konkrétnu skupinu minimálne 15 adolescentov (odporúčané kritéria - vek, pohlavie, národnosť, vzdelanie, sociálne zázemie).
 4. Charakterizujte cieľovú skupinu, ktorú ste si vybrali z pohľadu psychológie a sociológie.
 5. Vytvorte dotazník zameraný na životný štýl, preferencie a hodnotový systém adolescentov (v printovej aj elektronickej podobe).
 6. Spracujte získané výsledky graficky využitím rôznych metód.
 7. Zostavte rebríček hodnôt a postavenie vzdelania v ňom vami zvolenej skupiny respondentov.
 8. Navrhnite na základe analýzy výsledkov účinné motivačné činitele s ohľadom na špecifiká cieľovej skupiny.

 

Pokyny:

 • starostlivo si prečítajte znenie témy, zadanie a stanovené úlohy,
 • zabezpečte prehľadnosť dokumentu s využitím formátovania písma,
 • vyberte si pomôcky, ktoré budete pri práci potrebovať,
 • pripravte vypracované zadanie v programe MS Word v rozsahu min. 5/ max 10 strán,
 • obhájte vypracované zadanie pred komisiou v programe PowerPoint

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pomôcky:  pravidlá slovenského pravopisu, PC, programové vybavenie MS Office /Open Office/google docs/ Internet / knihy periodiká/ tlačoviny.

 

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2016/2017

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

Forma: obhajoba vlastného projektu

Dĺžka trvania:

Miesto vykonania úlohy:

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Názov témy č. 1

Vzdelanie v hodnotovom systéme adolescentov

Zadanie:

 1. časť: Konkretizácia cieľov a zostavenie základnej štruktúry práce:
 • vymedzte hlavné ciele a zostavte osnovu práce podľa pokynov v zadaní.

 

 1. časť: Vymedzenie základných pojmov:
 • vyhľadajte, preštudujte a spracujte vymedzenia a definície základných pojmov uvedených v úlohe číslo 1,
 • zostrojte diagram (hierarchické usporiadanie) predstavujúci systém vzdelávania v SR.

 

 1. časť: Špecifikácia vybranej skupiny v rámci komunity:
 • zostavte charakteristiku vybranej cieľovej skupiny respondentov z pohľadu psychológie a sociológie.

 

 1. časť: Vytvorenie dotazníka, jeho spracovanie a vyhodnotenie údajov
 • vytvorte dotazník zameraný na životný štýl, preferencie a hodnotový systém adolescentov (v printovej alebo elektronickej podobe),
 • spracujte získané výsledky graficky využitím rôznych metód,
 • zostavte hodnotový systém (rebríček hodnôt) a postavenie vzdelania v ňom vami zvolenej skupiny respondentov,
 • navrhnite na základe analýzy výsledkov účinné motivačné činitele s ohľadom na špecifiká cieľovej skupiny.

 

 1. časť: Záverečné zhrnutia a kompletizácia práce:
 • zostavte komplexný prezentačný materiál v programe PowerPoint,
 • pripravte spracovaný návrh podľa zadaného vzoru v programe Microsoft Word.

 

 1. časť: Príprava obhajoby projektu pred maturitnou komisiou

 

Výstupy:

 • 1 ks CD (práca v programe PowerPoint)
 • písomné spracovanie vlastného projektu (MS Word)

 

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2016/ 2017

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

2_sablona_7661_M_PCOZ_MS_17.doc

Názov témy č. 2

Program začlenenia sa do spoločenského života klientov po výkone trestu odňatia slobody

 

Zadanie: 

      Absolvent odboru sociálno-výchovný pracovník by mal byť schopný pracovať po ukončení svojho štúdia s rôznym typom klientov. Jednou takou cieľovou skupinou, kde by sa mohol absolvent tohto odboru uplatniť je aj práca s klientmi po výkone trestu odňatia slobody. Starostlivosťou o klienta po výkone trestu odňatia slobody sa zaoberá postpenitenciárna sociálna práca. Postpenitenciárnou starostlivosťou rozumieme starostlivosť o klientov po prepustení z ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Zahŕňa v sebe výchovu a prevýchovu klienta a výchovné pôsobenie na ostatných členov spoločnosti. U prepustených je jej cieľom utvárať aktívny vzťah k práci, k spoločnosti a jej normám a pomáhať im pri opätovnom zaradení sa do občianskej spoločnosti.

        Vašou úlohou v rámci zadania je navrhnúť podrobný program v trvaní 6 mesiacov na opätovné začlenenie sa do spoločnosti pre zvolenú cieľovú skupinu (konkrétny druh odsúdeného podľa typu kriminálnej činnosti).

 

Úlohy:

 1. Definujte ústredné pojmy zadania: odsúdený, druhy trestov, trest odňatia slobody, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, sociálny kurátor, probačný dohľad.
 2. Špecifikujte skupinu odsúdených klientov po výkone trestu odňatia slobody z pohľadu sociálnej práce (t.j. špecifiká práce s touto cieľovou skupinou).
 3. Vyberte si konkrétny druh odsúdeného klienta podľa typu jeho kriminálnej činnosti  a načrtnite z pohľadu psychológie a sociológie jeho charakteristiku.
 4. Oboznámte sa so základnými právnymi normami v tejto oblasti (Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon, Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele...)
 5. Navrhnite program na opätovné začlenenie sa do spoločnosti pre túto cieľovú skupinu, stanovte ciele, časový harmonogram aktivít v trvaní 6 mesiacov.

 

Pokyny:

 • starostlivo si prečítajte znenie témy, zadanie a stanovené úlohy
 • zabezpečte prehľadnosť dokumentu s využitím formátovania písma
 • vyberte si pomôcky, ktoré budete pri práci potrebovať
 • pripravte vypracované zadanie v programe MS Word v rozsahu min. 5/ max 10 strán
 • obhájte vypracované zadanie pred komisiou v programe PowerPoint.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pomôcky: pravidlá slovenského pravopisu, PC, programové vybavenie MS Office/Open Office/google docs/ Internet / knihy periodiká/ tlačoviny.

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2016/2017

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

Forma: obhajoba vlastného projektu

Dĺžka trvania:

Miesto vykonania úlohy:

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Názov témy č. 2

Program začlenenia sa do spoločenského života klientov po výkone trestu odňatia slobody

 

Zadanie:

 1. časť: Vyhľadávanie a štúdium dostupných informácií:
 • vyhľadajte a preštudujte si dostupné informácie o obsahovom zameraní sociálnej práce s klientmi po výkone trestu odňatia slobody, postpenitenciárnej sociálnej práci,
 • vyhľadajte na internete právne normy týkajúce sa tejto oblasti.

 

 1. časť: Definovanie pojmov:
 • definujte základné pojmy: odsúdený, druhy trestov, trest odňatia slobody, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, sociálny kurátor, probačný dohľad.

 

 1. časť: Charakterizovanie cieľovej skupiny:
 • vyberte si konkrétnu kategóriu klientov (druh trestnej činnosti, dospelí , ženy, muži, zmiešaná skupina a podobne) a charakterizujte túto skupinu z hľadiska psychológie – osobnosť prepusteného, z pohľadu sociológie - sociálne postavenie prepusteného a všetkých ďalších špecifík, ktoré sú dôležité pre zostavenie vášho plánu na opätovné začlenenie sa klienta do spoločnosti.

 

 1. časť: Návrh a zostavenie programu na znovu začlenenie sa do spoločnosti:
 • navrhnite program znovu začlenenia sa klientov po výkone trestu do spoločnosti, nezabudnite pritom na každú jednu oblasť života, t.j. osobnú, pracovnú oblasť, pomoc a podporu zo strany štátu alebo MVO, trestnoprávne povinnosti klienta voči štátu, atď.,
 • návrh musí obsahovať: dĺžku trvania programu (min. 6 mesiacov), ciele, ktoré chcete s klientom dosiahnuť, popis konkrétnych metód a aktivít.

 

 1. časť: Záverečné zhrnutia a kompletizácia práce:
 • zostavte komplexný prezentačný materiál v programe PowerPoint,
 • pripravte spracovaný návrh v písomnej podobe podľa zadaného vzoru v programe Microsoft Word.

 

 1. časť: Príprava obhajoby projektu pred maturitnou komisiou.

 

Výstupy:

 • 1 ks CD (práca v programe PowerPoint)
 • písomné spracovanie vlastného projektu (MS Word)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria