Navigácia

Projekty

Zvyšovanie kvality vzdelávania na zš a sš s využitím elektronického testovania

           Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal 12. marca 2013 realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami do ktorého sa zapojila aj naša škola.

Projekt je zameraný na zavedenie systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky, s následným využitím výsledkov ako podkladov pre zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania.

Hlavné ciele:

 • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
 • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
 • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR

 

Druhy testovaní:

 • Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou
 • Na vybraných školách certifikačné elektronické testovania (Maturita on - line, Testovanie 9 on - line)
 • učiteľské testovania, kde si učitelia sami prispôsobia a využijú už hotové testy pre svoje potreby

 

Prínos pre školy:

 • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 • Podpora autoevalvácie školy
 • Zvýšenie prestíže školy
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh

 

Prínos pre pedagóga:

 • Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 • Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
 • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu

 

Prínos pre žiaka:

 • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
 • Atraktívnejšia forma hodnotenia

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (ekonom. odd.)

  +421 917 506690

Fotogaléria