Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alexej Molčanyi AutoCAD v školskej praxi 10 124
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 2
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Ľuboš Blaško Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 60
Nové trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
Mgr. Eva Gašparová Štátna jazyková skúška z rómskeho jazyka 60 60
Mgr. Zuzana Hovancová Publikovanie osvedčenenej pedagogickej skúsenosti s názvom: Využitie čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty" 28 53
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Nadežda Oláhová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0 60
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Finančná gramotnosť do škôl 0
Rigorózna skúška 24
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 12
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Mgr. Mária Romanová Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 0 30
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PowerPoint v edukačnom procese 4
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 11
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 0
Mgr. Andrea Šimková Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 60
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ. 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. 2
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Šinská Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 60
Základná obsluha počítača 5
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7


© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria