Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Vladová Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 30
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 7
Ing. Jana Belišová Štátna jazyková skúška z anglic jazyk a lit. 60 60
Mgr. Ľuboš Blaško Nové trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Eva Gašparová Štátna jazyková skúška z rómskeho jazyka 60 60
Mgr. Zuzana Hovancová Publikovanie osvedčenenej pedagogickej skúsenosti s názvom: Využitie čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty" 28 53
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Dana Miňová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 30
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 9
Ing. Alexej Molčanyi Rozšírujúce štúdium Matematiky 0 60
AutoCAD v školskej praxi 0
Príprava vedúcich predmetových komisií 0
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Základná obsluha počítača 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 2
Internet a bezpečnosť 0
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 0
PaedDr. Nadežda Oláhová Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 12 60
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Rigorózna skúška 24
Finančná gramotnosť do škôl 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Mgr. Mária Romanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 11 30
PowerPoint v edukačnom procese 4
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 0
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Mgr. Andrea Šimková Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ. 0 60
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. 2
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Zuzana Šinská Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 60
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 5
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21


© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria