Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alexej Molčanyi AutoCAD v školskej praxi 0 60
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese -13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých 0
Rozšírujúce štúdium Matematiky 0
Finančná gramotnosť do škôl -10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ -35
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania -2
Príprava vedúcich predmetových komisií 23
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ľuboš Blaško Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2 30
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ -30
Mgr. Eva Gašparová Štátna jazyková skúška z rómskeho jazyka 60 60
Mgr. Zuzana Hovancová Publikovanie osvedčenenej pedagogickej skúsenosti s názvom: Využitie čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty" 28 28
PaedDr. Nadežda Oláhová Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0 60
Finančná gramotnosť do škôl 14
Rigorózna skúška 60
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 1
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 0
Rigorozna skúška -30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0
Finančná gramotnosť do škôl -14
Rigorozna skúška -16
Mgr. Andrea Šimková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 60
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. 2
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ. 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Mgr. Zuzana Šinská Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 0
Základná obsluha počítača 5
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria