Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
augmentatívna kominikácia AUK
biológia BIO
biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa BSD
biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
dejepis DEJ
ekológia EKL
etická výchova ETV
etopédia ETD
foniatria FON
geografia GEG
hra na hudobný nástroj HNN
hudobná výchova HUV
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v rómskom jazyku KRO
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
manažment a marketing sociálnej práce MMS
matematika MAT
metodika edukačných činností ECM
metodika hudobnej výchovy MHU
metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
metodika výtvarnej výchovy MVR
metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVW
metódy sociálnej práce MSP
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
neurológia a psychiatria NPS
občianska náuka OBN
ochrana života a zdravia OZO
pedagogika PED
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
prax PRAX
psychológia PSY
psychológia a patopsychológia dieťaťa PPT
psychopédia PPD
riadenie záujmovej činnosti RZC
rómske reálie RRE
rómsky jazyk a literatúra ROL
ruský jazyk RUJ
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z rómskeho jazyka RMS
seminár z ruského jazyka SUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna pedagogika SCG
sociálno-právna ochrana SCR
sociálno-psychologický výcvik SCV
sociológia SOC
somatopédia SOM
surdopédia SRD
špeciálna pedagogika SPP
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova s metodikou TVM
telesná výchova so špeciálnym zameraním TYS
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória mimovládnych organizácií TMV
tvorivá dramatika TDA
výchova a vzdelávanie detí s autizmom VAU
výtvarná výchova VYV
základy manažmentu ZMA
základy školského manažmentu ZOU
základy špeciálnej pedagogiky ZSG

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria