Navigácia

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 M_ 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ) Kritéria: PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7661 M_2018/2019 (externé - diaľkové štúdium) Kritéria: TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY_7649 N_2018/19 (externé - pomaturitné kvalifikačné štúdium) Kritéria: PRIJÍMACIE KONANIE_7518 Q_2018/19 (externé - pomaturitné špecializačné štúdium)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY na šk. 2018/2019 denné štúdium (absolventi ZŠ)

Kód školy: 687204

Prijímacie konanie pre dennú formu ukončené.


            V zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2018/2019 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory.

POZOR    2. KOLO prijímacích skúšok  

Zasielať žiadosti/ prihlášky do 15.06.2018

Odbory:          

7661 M sociálno-výchovný pracovník

Výsledková listina prijímacie skúšky: 

7661M_PS_2018_2.kolo.pdf

7661M_PS_2018_1.kolo.pdf

 

 

Nový odbor_7670 M pedagogický asistent

Výsledková listina prijímacie skúšky: 

7670M_PS_2018_2.kolo.pdf

7670M_PS_2018_1.kolo.pdf


 

 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo * talentové príjímacie skúšky

 

 

 

ODBOR: 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Forma štúdia: denná

Počet voľných miest: 8

Dĺžka vzdelávania: 4 roky

Odbor je určený: pre absolventov ZŠ (dievčatá a chlapci)

Podmienky na prijatie do odboru:   

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa: 

v profesiách a na pracovných pozíciách súvisiacich s poskytovaním sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch zariadeniach sociálnych služieb ako aj komunitní pracovníci.   

                                          ,                                                           
Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ

 

ODBOR: 7670 M pedagogický asistent

Forma štúdia: denná

Počet voľných miest: 11

Dĺžka vzdelávania: 4 roky

Odbor je určený: pre absolventov ZŠ (dievčatá a chlapci)

Podmienky na prijatie do odboru:   

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:  

V spolupráci s pedagógom v triede participuje na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu MŠ, ZŠ a SŠ, školy pre deti alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Podieľa sa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní a na prekonávanie zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

 

Nadväzná odborná príprava: štúdium na VŠ

 

 

Prijímacia skúška pre odbory : 7661 M a 7670 M pozostáva z predmetov :

 

Slovenský jazyk a literatúra – gramatické cvičenia (písanie y-ý, í-i, e-ä), morfológia (slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, číslovky, slovesá), skloňovanie,

Biológia – test z tematických celkov: človek a jeho telo, zdravie a život človeka. 

 

Termín prijímacích skúšok pre odbory 7661 M a 7670 M:

2.kolo 19.06.2018 

 

 

Prijímacia skúška pre odbor 7649 M  podmienkou prijatia je úspešné vykonania talentovej prijímacej škúšky.

 

Pri prijatí žiakov na štúdium sa zároveň zohľadňujú:

 • prospech zo ZŠ z profilových predmetov pre daný odbor (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, prírodopis ),
 • úspešnosť/ výsledky žiaka na celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ „TESTOVANIE 9“.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Irena ADAMOVÁ

                                                                                                                riaditeľka SPARK

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (ekonom. odd.)

  +421 917 506690

Fotogaléria