Navigácia

MS PČOZ 7661 M 2018 Konzultanti_7661M MS PČOZ 2018 - pomaturitné štúdium odbor: 7649 N Konzultanti_7649 N MS PČOZ 2018 - denná forma: odbor 7649 M Konzultanti_7649 M

 

KONEČNÝ TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE  10.05.2018

(po tomto termíne už práce nebudú prijaté!)

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2017/2018

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Sablona1__7661_M_PCOZ_MS_18.docx

Názov témy č.1

NÁVRH PLÁNU AKTIVÍT V RÁMCI ĎALŠEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBČANOV ŽIJÚCICH V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH

 

Zadanie:

     Sociálno-výchovný pracovník prichádza pri svojej práci do styku s klientmi v rôznom veku, ktorí pochádzajú z rôznych typov prostredia. Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie využívať aj pri organizácii a samotnej realizácii rôznych voľno-časových aktivít. Podieľa sa na riadení a koordinovaní pravidelných činností, príležitostných podujatí alebo aj jednorazových, či pravidelne sa opakujúcich akcií (športové podujatia, výtvarné súťaže, besedy, preventívne programy atď. ).

Modelová situácia: Máte záujem o pozíciu sociálno-výchovného pracovníka v zariadení poskytujúcom sociálne služby. Súčasťou výberového konania je konkurz, na ktorom okrem potrebných dokumentov k prijatiu musíte predložiť aj Váš „Návrh plánu aktivít“ pre občanov žijúcich v danom sociálnom zariadení s prihliadnutím na špecifiká sociálneho zariadenia a jeho obyvateľov.

Úlohy:

 1. Vyberte si typ zariadenia podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Charakterizujte vami vybranú cieľovú skupinu.
 3. Vytvorte logo a hlavičkový papier pre vybraný typ sociálneho zariadenia.
 4. Popíšte podrobnejšie prostredie sociálneho zariadenia (lokalita, budova a jej vybavenie, okolie, personálne zabezpečenie a pod.).
 5. Načrtnite hlavné úlohy uvedeného sociálneho zariadenia v rámci nevyhnutnej starostlivosti,  ktoré poskytuje zo zákona.
 6. Navrhnite v rámci jedného týždňa tri rôzne voľno-časové aktivity, ako súčasť ďalšej starostlivosti o klientov, z ktorých každá bude rozvíjať jednu stránku osobnosti klienta (fyzickú, psychickú a sociálnu).
 7. Zostavte komplexný plán činností z vami navrhovaných aktivít na tri mesiace. Plán bude obsahovať názov aktivít, stručný popis, personálne zabezpečenie a miesto vykonávania aktivity.
 8. Vypracujte podrobnú prípravu (vrátane časového harmonogramu, cieľov, materiálneho zabezpečenia a podobne) na realizáciu jednej z navrhovaných voľno-časových aktivít.

Pokyny:

 • starostlivo si prečítajte znenie témy, zadanie a stanovené úlohy,
 • vyberte si pomôcky, ktoré budete pri práci potrebovať,
 • zostavte kompletný prezentačný materiál v programe PowerPoint /prípravu do MS Word/,
 • odovzdajte v písomnej podobe Váš „Návrh plánu aktivít“,
 • obhájte vypracované zadanie pred komisiou.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pomôcky: pravidlá slovenského pravopisu, PC, internet, príslušné zákony a nariadenia, programové vybavenie MS Word, MS Excel, Power Point

 

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2017/2018

Študijný odbor: 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Forma: obhajoba vlastného projektu

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Názov témy č. 1:

NÁVRH PLÁNU AKTIVÍT V RÁMCI ĎALŠEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBČANOV ŽIJÚCICH V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH

 

Zadanie:

 1. časť:  Výber sociálneho zariadenia podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  k nemu zodpovedajúcej cieľovej skupiny, stanovenie cieľov práce:
  • vyberte si typ sociálneho zariadenia,
  • zvoľte si k nemu zodpovedajúcu cieľovú skupinu,
  • konkretizujte hlavné ciele práce.
 1. časť: Zostavenie základnej štruktúry práce:
  • zostavte základnú osnovu práce podľa stanovených cieľov a pokynov v zadaní.
 1. 3. časť: Zhromažďovanie informácii k danej téme:
 2.  
 •         vyhľadajte a spracujte informácie k danej problematike v príslušných právnych normách,                       odbornej literatúre, na internete alebo priamo v teréne.
 •  
 • 4. časť: Tvorba plánu voľno-časových aktivít:
  • vyberte si zameranie aktivít (hudba, šport, tvorivá dramatika...), využite pri tom svoje praktické skúsenosti, teoretické vedomosti a získané zručnosti z vyučovacích hodín metodík edukačných činností,
  • spracujte si poznámky a návrhy na jednotlivé aktivity,
  • zostavte komplexný plán činností Vami navrhovaných aktivít na tri mesiace, plán musí obsahovať názov aktivít, stručný popis, personálne zabezpečenie a miesto vykonávania,
  • vytvorte v písomnej podobe podrobnú prípravu jednej ľubovoľne zvolenej aktivity. 
 1. časť: Záverečné zhrnutia a kompletizácia projektu:
  • zostavte komplexný prezentačný materiál v programe PowerPoint,
  • pripravte spracovaný návrh v písomnej podobe podľa zadaného vzoru v programe MS Word.
 1. časť: Príprava obhajoby projektu pred maturitnou komisiou.

       

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2017/2018

Študijný odbor: sociálno-výchovný pracovník

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Sablona2__7661_M_PCOZ_MS_18.docx

Názov témy č. 2

ORGANIZÁCIA LETNÉHO TÁBORA

 

Zadanie:

     Letné tábory sú rekreačné pobyty pre deti a mládež, ponúkajúce zážitkové programy, športové aktivity, či zábavu v náučnej forme. Čas strávený v letnom tábore je možné využívať pre podporu rozvoja mnohých zručností a schopností, ale aj realizáciu rôznych foriem prevencie pred sociálno-patologickými javmi. Sociálno-výchovný pracovníka vzhľadom na rôznorodosť svojej práce by sa mal vyznačovať aj dobrými organizačnými schopnosťami a kreativitou.

       Žiak má v rámci zadania za úlohu vypracovať návrh organizácie letného tábora pre vybranú skupinu detí, resp. mládeže (napríklad zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných rómskych komunít alebo s  istým druhom postihnutia, či narušenia). Aktivity v letnom tábore by mali byť zamerané na aktívne využívanie voľného času, sociálnu prevenciu, alebo aj reedukáciu, či resocializáciu. Pri výbere aktivít zohľadnite špecifiká vami vybranej cieľovej skupiny účastníkov tábora.

 

Úlohy:

 1. Popíšte subjekt, ktorý organizuje letný tábor.
 2. Charakterizujte cieľovú skupinu účastníkov tábora.
 3. Vymedzte kompetencie sociálno-výchovného pracovníka v tábore.
 4. Navrhnite priestorové a personálne zabezpečenie tábora.
 5. Zostavte informačný leták a databázu pre propagáciu s využitím hromadnej korešpondencie (žiadosť o sponzorstvo), adresné štítky...
 6. Navrhnite týždenný plán aktivít a sformulujte ich ciele.
 7. Podrobne popíšte priebeh jednej z navrhovaných aktivít (materiálne, personálne, priestorové zabezpečenie, zabezpečenie v rámci BOZ).
 8. Prezentujte svoj návrh pomocou prezentácie v programe PowerPoint.

 

Pokyny:

 • starostlivo si prečítajte znenie témy, zadanie a stanovené úlohy,
 • preštudujte dostupné zdroje informácií vymedzujúce pojem letný tábor,
 • vyberte si pomôcky, ktoré budete pri práci potrebovať,
 • odovzdajte v písomnej podobe Vašu prácu „Organizácia letného tábora“ v rozsahu min. 10 a max. 15 strán,
 • obhájte vypracované zadanie pred komisiou.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pomôcky: pravidlá slovenského pravopisu, PC, príslušné zákony a nariadenia, programové vybavenie Word, Excel PowerPoint.

 

 

Názov školy: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Školský rok: 2017/2018

Študijný odbor: 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Forma: obhajoba vlastného projektu

Dĺžka trvania úlohy: 8 týždňov

Miesto vykonania úlohy:

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Názov témy č.2

ORGANIZÁCIA LETNÉHO TÁBORA

Zadanie:

 1. časť: Konkretizácia cieľov a zostavenie základnej štruktúry práce:
 • určte hlavné ciele a zostavte základnú osnovu práce podľa pokynov v zadaní.

 

 1. časť: Vyhľadanie a spracovanie informácií o možnostiach organizácie letných táborov pre deti a mládež , výber subjektu:
 • vyhľadajte a spracujte informácie o organizácii letných táborov s rôznym zameraním,
 • vyberte a špecifikujte subjekt organizujúci vami navrhovaný letný tábor.
 1. časť: Výber a charakteristika cieľovej skupiny:
 • vyberte cieľovú skupinu, pre ktorú bude organizovaný letný tábor a vytvorte jej komplexnú charakteristiku.
 1. časť: Sociálno-výchovný pracovník v letnom tábore:
 • vymedzte pracovné aktivity a kompetencie sociálno-výchovného pracovníka v tábore.
 1. časť: Priestorové a personálne zabezpečenie tábora a jeho propagácia:
 • popíšte miesto, resp. lokalitu, v ktorej sa bude tábor konať, zdôvodnite váš výber,
 • navrhnite počet a profesiu zamestnancov pracujúcich v letnom tábore,
 • s využitím poznatkov z predmetov metodika edukačných činností a aplikovaná informatika navrhnite informačný leták propagujúci tábor a spropagujte ho.

 

6. časť: Činnosti a aktivity v tábore:

 • navrhnite aktivity v rámci zmysluplného trávenia voľného času, sociálnej prevencie a výchovno-vzdelávacích činností v tábore a sformulujte ciele navrhovaných aktivít,
 • popíšte podrobne priebeh jednej z vami navrhovaných aktivít.

 

7. časť: Záverečné zhrnutia a kompletizácia práce:

 • zostavte komplexný prezentačný materiál v programe PowerPoint,
 • spracujte  návrh v písomnej podobe podľa zadaného vzoru v programe MS Word.

 

            8. časť: Príprava obhajoby projektu pred maturitnou komisiou.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (ekonom. odd.)

  +421 917 506690

Fotogaléria