Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Vladová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 7 30
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Ing. Jana Belišová Štátna jazyková skúška z anglic jazyk a lit. 60 60
Mgr. Ľuboš Blaško Nové trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Eva Gašparová Štátna jazyková skúška z rómskeho jazyka 60 60
Mgr. Zuzana Hovancová Publikovanie osvedčenenej pedagogickej skúsenosti s názvom: Využitie čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty" 28 53
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Alexej Molčanyi AutoCAD v školskej praxi 10 124
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 2
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
PaedDr. Nadežda Oláhová Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0 60
Finančná gramotnosť do škôl 0
Rigorózna skúška 24
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Mgr. Mária Romanová Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0 30
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 11
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 0
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 0
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PowerPoint v edukačnom procese 4
Mgr. Andrea Šimková Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 60
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ. 0
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. 2
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Zuzana Šinská Základná obsluha počítača 5 60
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21


© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria