Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Vladová Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 30
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 7
Ing. Jana Belišová Štátna jazyková skúška z anglic jazyk a lit. 60 60
Mgr. Ľuboš Blaško Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 60
Nové trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 2
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Mgr. Zuzana Hovancová Publikovanie osvedčenenej pedagogickej skúsenosti s názvom: Využitie čitateľskej gramotnosti vo vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty" 28 60
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Dana Miňová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 30
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 9
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Alexej Molčanyi AutoCAD v školskej praxi 0 60
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 2
Príprava vedúcich predmetových komisií 0
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ 35
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Rozšírujúce štúdium Matematiky 0
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 0
Internet a bezpečnosť 0
Základná obsluha počítača 0
PaedDr. Nadežda Oláhová Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 12 60
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 0
Globálne rozvojové vzdelávanie 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Rigorózna skúška 24
Finančná gramotnosť do škôl 0
Mgr. Mária Romanová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 0 30
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 0
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 11
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 0
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PowerPoint v edukačnom procese 4
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 0
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0
Mgr. Andrea Šimková Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13 60
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14
Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ. 0
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mentor rómskej stredoškolskej mládeže. 0
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole. 2
Mgr. Zuzana Šinská Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 60
Základná obsluha počítača 5
Interaktívne technológie vo vyučovacom procese 13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21


© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2017

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria